glass lizards

 

Slender Glass Lizard (Ophisaurus attenuatus)

Island Glass Lizard (Ophisaurus compressus)

Mimic Glass Lizard (Ophisaurus mimicus)

Eastern Glass Lizard (Ophisaurus ventralis)