night snakes

 

Desert Nightsnake (Hypsiglena chlorophaea)

Chihuahuan Nightsnake (Hypsiglena jani)

Coast Nightsnake (Hypsiglena ochrorhyncha)