toothy skinks

 

Coal Skink (Plestiodon anthracinus)

Mountain Skink (Plestiodon callicephalus)

Mole Skink (Plestiodon egregius)

Common Five-Lined Skink (Plestiodon fasciatus)

Gilbert's Skink (Plestiodon gilberti)

Southeastern Five-Lined Skink (Plestiodon inexpectatus)

Broad-Headed Skink (Plestiodon laticeps)

Many-Lined Skink (Plestiodon multivirgatus)

Great Plains Skink (Plestiodon obsoletus)

Florida Sand Skink (Plestiodon reynoldsi)

Prairie Skink (Plestiodon septentrionalis)

Western Skink (Plestiodon skiltonianus)

Four-Lined Skink (Plestiodon tetragrammus)